Adatvedelem

Adatvedelem

SKANDINAV BUTOROK.HU

https://skandinavbutorok.hu/

I.            Ki az Ügyfél Adatkezelője?  

Trend Home Sp. z o.o.

Tczewska 45,

83-250 Skarszewy      

II.            A személyi adatok védelme  

1.      Az TREND HOME alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének (GDPR) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük.

2.      A Webportálon Ön által megadott, vagy általunk Önről a Webportál használata alatt összegyűjtött valamennyi személyes adatot Rendszergazdaként dolgozzuk fel a GDPR előírásai szerint.

3.      A személyes adatok védelméről szóló aktuális jogszabályok követelményei szerint technikai eszközöket alkalmazunk az elektronikus úton, tehát a Webportálunk keretében küldött személyes adatok illetéktelen személyek általi megszerzésének és módosításának megelőzése érdekében.

4.      Az Adatkezelő különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen biztosítja, hogy az általa összegyűjtött adatok: – kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzék, – gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, – az adatkezelési célok szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak, – tárolásuk olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, – kezelését oly módon végezzék, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5.      Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.

6.      A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

7.      Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek megfelelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el:https://www.privacyshield.gov/).    

 

III.            Milyen jogalapon használunk fel az Ügyféllel kapcsolatos információkat?  

1.      Az adatkezelés jogalapja elsősorban a szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, amely szerződésben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele szükséges [GDPR 6 (1) bekezdés b) pontja].

2.      Más (egyéb) célokra az Ügyfél Személyes Adatait a következők alapján lehet kezelni:

a)      önkéntes, kifejezett hozzájárulások – például sorsoláson részt vevő személyek, kapcsolattartási formákat használó személyek esetében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont];

b)      az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges pl., ha az adó- vagy könyvelési szabályozás alapján az ügyvezető teljesíti a megkötött értékesítési szerződéseket [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont];

c)      az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, így különösen a követelések meghatározása, érvényesítése vagy védelme, valamint a piaci és a statisztikai elemzések elvégzése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

3.      A Vásárló adatainak feldolgozása a Megrendelés teljesítésének és kiszolgálásának idejéig, illetve a követelések elévüléséig vagy lejártáig történik.      

 

IV.            Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai  

1.      Feldolgozzuk az Ön adatait, ebből kifolyólag:

a)      Ön jogosult betekinteni a személyi adataiba,

b)      helyesbítheti za adatokat,

c)      követelheti a saját személyes adatainak törlését, ha azt a GDPR megengedi,

d)      joga van a feldolgozás korlátozására GDPR által meghatározott terjedelemben.

2.      Amennyiben megadja nekünk a személyes adatait, vagy mi magunk gyűjtjük az össze, Ön élhet az ellenkezéshez való jogával.

3.      Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályoknak nem megfelelően dolgozzuk fel, akkor panasszal fordulhat a felügyeleti szervhez. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mely az alábbi címen elérhető: https://www.naih.hu/.        

V.            Cookies  

Mik azok a „sütik” ?

1.      A süti-fájlok számítógépes adatok, különösen a felhasználói végberendezésben tárolt szöveges fájlok, amelyeket weboldalakon használnak. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó eszközének azonosítását és a weboldal testre szabását. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolási idejüket és egy egyedi számot.

2.      A sütik a HTTP protokollban találhatók, amelyet az internetkiszolgáló és a böngésző közötti kommunikációra használnak. Ez a következőkből áll: az értékek és élettartam nevét meghatározó kulcs, amely után a böngészőnek el kell távolítania a sütit. Funkcióik többnyire a böngésző beállításaihoz igazodnak. A sütiket arra használják, hogy a webes tartalmat a felhasználói igényekhez igazítsák, és használhatóbbá, személyre szabottabbá tegyék a webhelyek tartalmát.  

A cookie fájlok típusai ?

1.      Kétféle típusú süti-fájl létezik – „session” és „permanent”. Ezek közül az első olyan ideiglenes fájl, amely a felhasználó eszközén marad, amíg ki nem jelentkezik a webhelyről, vagy le nem tiltja a szoftvert (web-böngésző). A „permanens” fájlok a felhasználó eszközén maradnak a süti-fájlok paramétereiben meghatározott ideig, vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli őket. A weboldal üzemeltető partnerei – különösen a weboldal felhasználói – által használt süti-fájlokra ezek saját adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.  

A cookie fájlok törlése ?

1.      Konfigurálhatja az internetes böngészőjét úgy, hogy az megakadályozza a cookie fájlok eltárolását az Ön számítógépén, telefonján, vagy táblagépén.

2.      A cookie fájlokat a mi általunk történ elmentés után kitörölheti. Ennek érdekében felhasználhatja az internetes böngésző megfelelő funkcióit, az ezt a célt szolgáló programokat, vagy az Ön operációs rendszerének keretében elérhető megfelelő eszközöket.

3.      A legnépszerűbb internetes böngészők a „támogatás és segítség“ részben tájékoztatnak a cookie fájlok törlésének módjáról.  

Az internetes böngésző beállításának kihatása a webportál használatára ?

1.      Az Ön internetes böngészője beállításának olyan változtatása, mely meglehetetleníti, vagy korlátozza a cookie fájlok eltárolását, korlátozhatja a webportál fukcióit. Hasonló következményeket válthat ki a cookie fájlok kitörlése a szolgáltatás igénybe vétele alatt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásaink a cookie fájlok nél nélkül nem lesznek elérhetők.

Külső cookie fájlok

1.      Az Ön számítógépére, telefonjára, vagy táblagépére telepített cookie fájlok egyéb szolgáltatótól is származhatnak.

2.      Használjuk az alábbi szolgáltatásokat:

Google Analytics, szállítója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); a webportál forgalmának elemzésére. Annak alapján statisztikákat kapunk, melyek mutatják, hogy használja Ön és az egyéb felhasználók a webportált.                                                                                                            

VI.            Nem szabályozott kérdések  

1.      Azokban a kérdésekben, amelyeket a szabályzat nem szabályoz, az alkalmazandó jog az magyar polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az Európai Unió jogszabályai, különösen az adatvédelmi általános rendelet (GDPR) (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2016. április 27

pixel